• De Contributie van SC Monster wordt i.v.m. het Coronavirus éénmalig verhoogd met een solidariteitsbijdrage van 10%

  17 jul 2020
 • De Contributie van SC Monster wordt i.v.m. het Coronavirus éénmalig verhoogd met een solidariteitsbijdrage van 10%

  Beste leden, kaders en alle overige betrokkenen,

  Het Coronavirus heeft een grote impact wereldwijd, zo ook op onze maatschappij, en gaat ook onze sportclub niet geruisloos voorbij.  In het afgelopen seizoen hebben we de consequenties van het Coronavirus allemaal goed kunnen merken. Het sportpark ging van de ene op de andere dag volledig op slot. Wie had dit ooit kunnen bedenken? Niet trainen, geen thuis- en uitwedstrijden en geen ontmoetingen van je beste vrienden of vriendinnen op de Sportclub. Het werd stil en ook onze financiële bronnen van inkomsten zijn in belangrijke mate al maanden tot stilstand gekomen.

  Langzaam maar gestaag zijn we de laatste weken weer gestart onder strikte en beperkende maatregelen. Met name als gevolg van een sterke reductie van kantine-inkomsten hebben we het vorige seizoen met een tekort moeten afsluiten, dit heeft zonder twijfel ook consequenties voor de start van het nieuwe voetbaljaar, en waarschijnlijk ook voor  het overige deel van het seizoen.

  We weten dat we het seizoen zullen starten met een 1,5 meter beperking, maar ook dat is nog met veel onzekerheden omgeven. Als het Coronavirus (lokaal) terugkeert zullen er opnieuw beperkende maatregelen worden genomen. Ook van een kans op een tweede golf wordt nog steeds gesproken en is als een substantieel risico te beschouwen.

  De penningmeester heeft in een constructief sobere begroting van uitgaven de verwachtingen voor het komende seizoen opgesteld, we hebben op nagenoeg alle posten iets moeten inleveren, de broeksriem aantrekken. Maar een sobere begroting blijkt niet voldoende, en moeten we in het belang van het gezond voortbestaan van onze club helaas substantiële stappen nemen. We vragen dan ook van ieder over de gehele breedte van onze vereniging, een offer om de effecten van de Coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.

  We kampen naar de huidige inzichten en begrote verwachtingen met een flink tekort van circa
  € 81.000 en hebben daarop de volgende maatregelen moeten nemen:

  1. Een beroep gedaan op de steunregelingen van het Rijk;
  2. Snijden in de uitgaven, echter realistisch en daar waar het kan;
  3. In gesprek met de Stichting om ook hen te vragen de door het Rijk ter beschikking gestelde kortingen door te vertalen naar een lagere factuur voor huur van het park en een beroep te willen doen op voorzieningen uit het verleden. Half augustus komen zij tot een definitief besluit;
  4. Onze betaalde kaderleden welke op de loonlijst staan en die een vrijwilligersvergoeding genieten gevraagd in te willen stemmen met een voorbehoud van 30% van hun jaarvergoeding. Op 14 juli jl. zijn zij persoonlijk over deze ingrijpende maatregel geïnformeerd en unaniem en collectief akkoord gegaan de vereniging te willen steunen;
  5. Last but not least vragen we aan alle contributie betalende leden een éénmalige z.g. “Corona Solidariteitsbijdrage” van 10%. Deze inkomsten zullen we alleen aanspreken indien nodig, nadat we de kaderleden (punt 4) volledig hebben kunnen betalen in 2021.
   Formeel is dit een besluit van de Algemene Leden Vergadering, die organiseren we in oktober a.s. Vooruitlopend op dit besluit ziet het bestuur zich, gegeven de huidige onzekere en bijzondere omstandigheden en de continuïteit van de sportclub, genoodzaakt deze voor het komende jaar in rekening te brengen bij de eerst volgende contributiefactuur.

  We realiseren ons dat dit voor velen een forse domper is, maar helaas kunnen we niet anders als we de continuïteit van Sportclub Monster willen garanderen.

  Eind november maken we de balans op om te bepalen hoe we er alsdan voorstaan.

  Het bestuur van SC Monster