• Normen en waarden

  Sportclub Monster wil excessen op en rond de velden tegengaan. Daarom heeft de club
  dit statuut in het leven geroepen. Het statuut komt kort gezegd neer op het
  volgende:

  "Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op
  het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet".

  U treft op hier de 9 hoofdgedragsregels van Sportclub Monster aan. We hebben uitgewerkt
  wat die voor iedereen betekenen.

  In principe zijn de trainers en leiders als eerste verantwoordelijk voor het
  nemen van eventuele maatregelen bij incidenten tijdens de wedstrijden en
  incidenten van ondergeschikte betekenis. Zij beoordelen de ernst van de
  incidenten en worden geacht daarbij de incidentenlijst als richtlijn te
  gebruiken.

  Voor zwaardere zaken is er een Normen en waarden commissie die "recht
  spreekt". Die Waarden en Normencommissie is bovendien verantwoordelijk voor
  het uitdragen en beheren van het Statuut.

  Voor het melden van een overtreding bij de Waarden en Normencommissie is een
  meldingsformulier gemaakt.

  Wie het hele beleid wil lezen kan het document in pdf downloaden.

  Met sportieve groet,
  Bestuur Sportclub Monster

    

  De 9 gedragsregels van Sportclub Monster

  LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN VAN Sportclub Monster:

  1. BEHANDELEN ELKAAR EN BEZOEKERS MET RESPECT;
  2. GEBRUIKEN GEEN GEWELD OF SCHELDWOORDEN;
  3. PLEGEN GEEN DIEFSTAL OF VERNIELINGEN;
  4. ZOEKEN BIJ PROBLEMEN ALTIJD CONTACT MET EEN LEIDER OF JEUGD/SENIOREN BESTUURSLID;
  5. LATEN DE KLEEDKAMERS, DE VELDEN EN DE KANTINE NETJES ACHTER;
  6. ROKEN NIET WAAR DAT NIET MAG, GAAN VERSTANDIG OM MET ALCOHOL EN GEBRUIKEN GEEN DRUGS OP HET COMPLEX EN TIJDENS ACTIVITEITEN VAN SPORTCLUB MONSTER;
  7. GEDRAGEN ZICH ALS SPORTIEVE SUPPORTERS OM HET SPEELVELD;
  8. ZETTEN ZICH ACTIEF IN VOOR DE CLUB ALS VRIJWILLIGERS;
  9. ZIJN IN HUN GEDRAG EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN.

 • Normen en waarden Commissie

  Normen en waarden commissie
  Taakstelling
  De Waarden en Normen Commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft:
  - Het bevorderen van een verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt en waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
  - Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van Sportclub Monster welke gebaseerd zijn op de waarden en normen die gelden.
  - Het uitvoeren en evalueren van procedures bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid etc.).
  - Het onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid) en het adviseren van het bestuur hierover.

  De Waarden en Normen Commissie bestaat uit:
  Arnold Dieke Voorzitter
  Eric Didden Secretaris
  Hans Zeeman
  Wim Zuyderwijk
  Kontaktpersoon vanuit het bestuur: Arnold Dieke.
  Procedure voor inschakeling van de Waarden en Normen Commissie
  De Commissie wordt pas ingeschakeld bij de meer ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten geldt de volgende procedure:

  1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan binnen 1 week en met gebruikmaking van het invulformulier een incident en/of conflict aanmelden,
  2. Afhankelijk van de aard of de ernst van het incident of conflict kan het bestuur het besluit nemen tot een onmiddellijke, voorlopige, strafoplegging. De betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na melding schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de Waarden en Normen Commissie gezonden.
  3. Het bestuur verzoekt, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden meldingsformulier, aan de Waarden en Normen Commissie de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren over de op te leggen sanctie.
  4. De Waarden en Normen Commissie deelt (na een eventueel mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het incident of conflict) uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek van het bestuur, aan betrokkene schriftelijk mede welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt.
  5. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich mondeling te verantwoorden. Dit moet zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na kennisgeving aan betrokkene gebeuren. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden. Dit is ter beoordeling aan de Waarden en Normen Commissie. De Waarden en Normen Commissie maakt een verslag op van de mondelinge verantwoording en zendt deze aan alle aanwezigen en het bestuur.
  6. De Waarden en Normen Commissie stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hierover schriftelijk uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat het mondeling verhoor (als bedoeld onder punt 5) heeft plaatsgevonden.
  7. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) de betrokkene(n) in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de Waarden en Normen Commissie nodigt zij de Commissie daarvoor uit. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de Waarden en Normen Commissie geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.
  8. Het bestuur stelt de betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie. Bij bestraffing kunnen betrokkenen beroep aantekenen conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.In het geval van royement is een schriftelijk beroep mogelijk op de e.v. ALV.

  9. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak zal onder verantwoordelijkheid van het bestuur door de Waarden en Normen Commissie gepubliceerd worden in het clubblad.