• Verslag van de ALV-2019.

  31 okt 2019
 • Kort verslag Algemene Ledenvergadering

  Afgelopen vrijdag 25 oktober was er de negende algemene ledenvergadering van Sportclub Monster.

  De leden konden vooraf het jaarverslag en andere bescheiden digitaal opvragen zodat iedereen voorbereid aan de vergadering kon beginnen. Voordat aan de verschillende agendapunten werd begonnen heette Voorzitter Albert van Kessel alle leden, en in het bijzonder de Ereleden en Leden van Verdienste, van harte welkom. De Voorzitter gaf wederom aan trots te zijn op de vereniging. Er is dan ook een hoop gebeurd binnen onze vereniging. In de laatste jaren hebben we al vele zaken kunnen realiseren en over afgelopen seizoen zijn de volgende items het vermelden waard:

   

  • Rode draad in de jeugd o.l.v. Mike Groenewegen en René van Delft. Alle teams trainen op dezelfde wijze en ontwikkelen een herkenbare en uniforme speelstijl.
  • (JO19 en JO19 Hoofdklasse)
  • Promotie dames 1 naar 1e klasse en degradatie mannen 1 naar de 3e klasse
  • Aanstelling nieuwe hoofdtrainer Marco Meijer
  • Enorme waslijst aan activiteiten en taken georganiseerd of uitgevoerd door de Dappere Strijders
  • Vrijwilligers. (Hebben te maken met kritische veeleisende ouders/leden soms zelf respectloos)
  • Financiële pijlers, contributie, sponsoring, kantine.

  Uiteraard werd er tijdens de opening van de vergadering ook nog stil gestaan bij alle dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen door het houden van een minuut stilte.

  De notulen van de vorige ALV en de verslagen van het Bestuur, Jeugd en Vrouwen/ meisjes werden door de leden goed gekeurd. Penningmeester Jos Barendse gaf de financiële cijfers weer van de vereniging. Ook werd toelichting gegeven op de begroting 2019-2020 die door de ALV werd goedgekeurd. Later in de vergadering stond ook de contributie 2020-2021 op de rol en ook dit voorstel werd door de ALV overgenomen. De Kas Controle Commissie (KCC) gaf de leden een uitgebreide lezing van de bevindingen en aanbevelingen en het advies tot decharge van het bestuur werd door de ALV overgenomen. Erik de Borst is afgetreden uit de (KCC) Kobus Uitterhoeve is toegetreden in de KCC vanuit zijn reserverol. Britt Dijkkxhoorn heeft zich aangemeld als reserve van de Kas Controle Commissie.

  Bestuurslid Arnold Dieke (Vrijwilligerszaken) Jaco de Ruiter (Jeugdvoorzitter) en Karina Bronswijk (Kantinezaken) zijn aftredend maar stelde zich niet herkiesbaar. Het bestuur was er wel in geslaagd om een opvolger te vinden voor Voorzitter Albert van Kessel.  Met een ruime meerderheid van stemmen in het bestuur werd er na een gesprek met de beoogde kandidaat besloten om Gerben Voois voor te dragen. Op de dag van de Algemene Ledenvergadering heeft Gerben Voois zijn kandidatuur ingetrokken.  Gerben Voois verzoekt het bestuur om een brief voor te lezen op de Algemene Ledenvergadering. In deze brief legt hij uit waarom hij zijn kandidatuur heeft ingetrokken.

  Voor de functie PR & Communicatie, Sponsorzaken, Bestuurslid vrouwen, Jeugdvoorzitter Vrijwilligerszaken en Voorzitter zijn nog geen opvolgers gevonden.

  Henk Stremmelaar en Rob Blankemeijer gaan een commissie samenstellen, die tijdens een extra ledenvergadering zo mogelijk kandidaten voor bestuursfuncties zullen voordragen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de kandidatuur van voorzitter.

  Richting het einde van de vergadering werd begonnen met het huldigen van de 12 jubilarissen. Helaas was niet iedereen aanwezig, maar het aandenken zullen ze nog ontvangen.

  Naast het huldigen van de jubilarissen heeft het bestuur ook gemeend om Jaco de Ruiter en Karina Bronswijkte benoemen tot Ere Lid van Sportclub Monster. Ronald van Dijk en Hans Boudri zijn benoemd tot Lid van Verdienste van Sportclub monster.

  Na de rondvraag sloot de Voorzitter Albert van Kessel om ongeveer 23.30 de vergadering.

   

  Namens het bestuur

  Robert Lasschuyt

  Secretaris.