Cookie beleid Sportclub Monster

De website van Sportclub Monster is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en waarden

Normen en waarden

Naam Functie Email Telefoon
Arnold Dieke Voorzitter [email protected]  
Hans Zeeman Bestuurslid  hans.zeeman@sportclubmonster.nl  

 

De Normen en Waarden Commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft:

 • Het bevorderen van een verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt en waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
 • Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van Sportclub Monster welke gebaseerd zijn op de normen en waarden die gelden.
 • Het uitvoeren en evalueren van procedures bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid etc.).
 • Het onderzoeken van conflicten en incidenten en het adviseren van het bestuur hierover.

 

De Normen en Waarden Commissie kan worden ingeschakeld zodra een lid/bezoeker van mening is dat zijn of haar normen worden overschreden of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten geldt de volgende procedure:

 1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan binnen 1 week en met gebruikmaking van het online invulformulier een incident en/of conflict aanmelden (voor het direct downloaden/printen van het meldingsformulier klik hier).
 2. Afhankelijk van de aard of de ernst van het incident of conflict kan het bestuur het besluit nemen tot een onmiddellijke, voorlopige, strafoplegging. De betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na melding schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de Normen en Waarden Commissie gezonden.
 3. Het bestuur verzoekt, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden meldingsformulier, aan de Normen en Waarden Commissie de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren over de op te leggen sanctie.
 4. De Normen en Waarden Commissie deelt (na een eventueel mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het incident of conflict) uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het advies van het bestuur, aan betrokkene schriftelijk mede welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt.
 5. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich mondeling te verantwoorden. Dit moet zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na kennisgeving aan betrokkene gebeuren. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden. Dit is ter beoordeling aan de Normen en Waarden Commissie. De Normen en Waarden Commissie maakt een verslag op van de mondelinge verantwoording en zendt deze aan alle aanwezigen en het bestuur.
 6. De Normen en Waarden Commissie stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hierover schriftelijk uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat het mondeling verhoor (als bedoeld onder punt 5) heeft plaatsgevonden.
 7. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) de betrokkene(n) in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de Normen en Waarden Commissie nodigt zij de Commissie daarvoor uit. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de Normen en Waarden Commissie geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.
 8. Het bestuur stelt de betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie. Bij bestraffing kunnen betrokkenen beroep aantekenen conform de Statuten en het Huishoudelijk Regelement. In het geval van royement is een schriftelijk beroep mogelijk op de e.v. ALV.
 9. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak zal onder verantwoordelijkheid van het bestuur door de Normen en Waarden Commissie gepubliceerd worden.

Elke vrijwilliger, die werkt met kinderen tot 18 jaar, heeft een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond ‘Goed gedrag’ bij Sportclub Monster hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan we denken. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema van bijvoorbeeld Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen. Belangrijk is om dit onderwerp binnen vereniging bespreekbaar te maken en is het van groot belang dat de vereniging een actief beleid voert hierop. Een helder ‘Goed gedrag beleid’ bevordert een veilig sportklimaat voor al onze leden en begeleiding. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Sportclub Monster een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, bestuursleden, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te vragen een VOG aan de vereniging te overleggen. Pas dan kunnen wij als Sportclub Monster staan voor ons beleid, dat zijn we aan ouders en onze leden verplicht. De VOG kan worden aangevraagd (gratis) bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie & Veiligheid op https://www.justis.nl/producten/vog/aanvragen of u zoekt contact met de leden van onze normen en waarden Commissie via [email protected] 
Na twee weken ontvangt u de VOG thuisgestuurd en wij verzoeken u deze bij ontvangst in scannen en mailen naar [email protected].

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!